Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Efekt kształcenia:
Student potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę doskonalenia swoich umiejętności
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • ETP1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;