Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona informacji niejawnej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie znaczenie ochrony informacji strategicznych dla bezpieczeństwa państwa związanych ze sferą polityki kryminalnej i zwalczania przestępczości w ramach regulacji krajowych i międzynarodowych. Zna regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa państwa oraz analizy informacji wywiadowczej.
Powiązania z KEU:
 • NKT1A_W05
  Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
 • NKT1A_W07
  Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń, ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • NKT1A_W08
  Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki
 • NKT1A_W09
  Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne
 • NKT1A_W10
  Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;