Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Niezawodność systemów inżynierskich
Efekt kształcenia:
Student umie korzystać z dostępnych źródeł danych. Posiada umiejętności oceny i kształtowania niezawodności na drodze modelowania i obliczeń projektowych.
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_U04
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy inżynierskie; projektować zaawansowane instalacje, sieci, procesy lub układy technologiczne dla kształtowania środowiska, także w warunkach nie w pełni przewidywalnych, poprzez właściwy dobór źródeł informacji, ich analizę, syntezę i ocenę z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
  • IKS2A_U05
    Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu oceny i analizy techniczno-ekonomicznej i środowiskowej instalacji i rozwiązań inzynierskich oraz ich funkcjonowania poprzez dobór i wykorzystanie metod i technik pomiarowych, analitycznych i symulacyjnych.