Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do prawoznawstwa i podstawowych instytucji prawnych
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zalety oraz ograniczenia podstawowych metod prawniczych, m in. analizy, argumentacji i hermeneutyki prawniczej. Student potrafi stosować dyrektywy interpretacji prawniczej, potrafi usuwać sprzeczności prawne oraz stosować wnioskowania i topiki prawnicze
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_W08
    Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki
  • NKT1A_W09
    Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne
  • NKT1A_W10
    Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;