Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizykochemia Materiałów Budowlanych
Efekt kształcenia:
Student posiada zaawansowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu zjawisk fizykochemicznych zachodzących w trakcie produkcji, użytkowania i utylizacji materiałów budowlanych. Rozumie przebieg procesów i wpływ zmiennych na ich efekty.
Powiązania z KEU:
 • TCH1A_W01
  zna i rozumie w stopniu zaawansowanym prawa i zagadnienia z zakresu chemii, fizyki i matematyki, niezbędne do właściwego zrozumienia podstawowych zjawisk, praw i procesów istotnych z punktu widzenia inżynierii chemicznej
 • TCH1A_W04
  ma poszerzoną wiedzę w zakresie rozpoznawania i badania właściwości związków chemicznych stanowiących podstawę dla projektowania materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
 • TCH2A_W01
  Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska
 • TCH2A_W03
  Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych