Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fizykochemia Materiałów Budowlanych
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej materiałów budowlanych. Rozumie powiązanie pomiędzy sposobem otrzymywania, budową wewnętrzną i właściwościami użytkowymi występujące w poszczególnych grupach materiałów budowlanych.
Powiązania z KEU:
  • TCH1A_W04
    ma poszerzoną wiedzę w zakresie rozpoznawania i badania właściwości związków chemicznych stanowiących podstawę dla projektowania materiałów ceramicznych, szklistych i kompozytowych
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska
  • TCH2A_W02
    Absolwent pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury, mikrostruktury, właściwości surowców, półproduktów, gotowych materiałów i odpadów przemysłowych oraz zna i rozumie w pogłębiony sposób zasady związane z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych, a także z dokumentacją techniczną i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych