Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Fizykochemia Materiałów Budowlanych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat wpływu branży materiałów budowlanych na środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Ma świadomość znaczenia materiałów budowlanych dla kształtowania otoczenia materialnego oraz społecznego.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_K01
    Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
  • TCH2A_K02
    Absolwent jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbania o dorobek i tradycję zawodową, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy