Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fonoskopia
Efekt kształcenia:
Student zna charakterystykę sygnału mowy z uwzględnieniem fizjologii mowy, akustyki mowy, fonetyki, fonologii. Zna podstawowe metody akwizycji i przetwarzania mowy, analizy mowy, statystyki matematycznej. Zna metody specjalistyczne stosowane w analizie fonoskopijnej. Zna podstawowe definicje prawne dotyczące danych biometrycznych i ochrony wizerunku.
Powiązania z KEU:
 • NKT1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i metod numerycznych, niezbędne do: opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, układów elektronicznych, przetwarzania sygnałów oraz analizy i modelowania sieci telekomunikacyjnych. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, w szczególności: -rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz jego zastosowań -rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych oraz jego zastosowań - równań różniczkowych zwyczajnych Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: - elementów algebry i algebry liniowej - elementów logiki - geometrii analitycznej w R2 i R3 - elementów matematyki dyskretnej Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie probabilistyki, w szczególności: - rachunku prawdopodobieństwa - statystyki matematycznej
 • NKT1A_W02
  Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową, fotonikę oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących urządzeniach elektronicznych oraz systemach transmisyjnych. Ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.
 • NKT1A_W08
  Zna i rozumie normy prawne oraz etyczne, w oparciu o które funkcjonują instytucje oraz postępują funkcjonariusze i pracownicy systemu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wymiaru sprawiedliwości. Zna i rozumie podstawowe pojęcie z zakresu wskazanych dziedzin prawa oraz ich wzajemne interakcje, a także ich znaczenie dla praw i wolności jednostki
 • NKT1A_W09
  Zna i rozumie metody, narzędzia oraz techniki pozyskiwania informacji i danych pozwalających opisywać procesy i zjawiska społeczne