Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Fonoskopia
Efekt kształcenia:
Student rozumie ograniczenia techniczne i ich konsekwencje na opinie wnioski formułowane na podstawie analizy fonoskopijnej. Zna znaczenie, zalety i ograniczenia analizy fonoskopijnej jako źródła wiedzy w postępowaniach prawnych, prokuratorskich, sądowych. Rozumie wpływ rozwoju metod komputerowego przetwarzania mowy na rzeczywistość społeczną, związane z tym zagrożenia i nowe możliwości, w szczególności wynikające z możliwości wysokiej jakości manipulacji mową. Potrafi w prosty i jednoznaczny sposób komunikować czym jest fonoskopia, jakie są jej właściwości.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • NKT1A_K02
    Ma świadomość roli społecznej oraz zawodowej absolwenta uczelni technicznej i ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz poszanowania różnorodności kultur. Ma także świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
  • NKT1A_K04
    Ma świadomość znaczenia wiedzy interdyscyplinarnej w procesie opisu oraz wyjaśniania różnych procesów i zjawisk społecznych