Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język rosyjski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów wszystkich wydziałów - język rosyjski w pracy i biznesie
Efekt kształcenia:
Potrafi prowadzić korespondencję typową dla środowiska zawodowego z użyciem języka branżowego. Potrafi korzystać samodzielnie z dostępnych materiałów dydaktycznych.
Powiązania z KEU:
 • GFI2A_U01
  Potrafi pozyskiwać, z literatury i źródeł elektronicznych, zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej
 • GFI2A_U02
  Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętność opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania właściwości fizycznych skał i dynamiki zachodzących procesów fizycznych
 • GFI2A_U18
  Potrafi w sposób spójny jasny i logiczny przeprowadzić ustną prezentację sposobu rozwiązania zadania z zakresu geofizyki w języku polskim i obcym z wykorzystaniem różnych środków do komunikacji werbalnej
 • EZE2A_U03
  Do pracy badawczej i projektowej potrafi wykorzystywać literaturę naukową i fachową w języku polskim i angielskim, potrafi dokonać selekcji źródeł informacji, w szczególności tej pochodzącej z Internetu.
 • EZE2A_U09
  Posiada umiejętność prowadzenia wystąpień ustnych w języku polskim i obcym dotyczących przedstawiania wyników badań, analiz technicznych, projektów i raportów, szczególnie z zakresu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.
 • EZE2A_U11
  Posługuje się językiem obcym na poziomie B2+, stosuje fachowe słownictwo obcojęzyczne i ze zrozumieniem czyta naukowe teksty z zakresu odnawialnych i ekologicznych źródeł energii.
 • EOZ2A_U09
  Potrafi planować samodzielne uczenie się przy wykorzystaniu różnych form pozyskiwania informacji, w tym z wydawnictw specjalistycznych (także w języku obcym) i prowadzić proces samokształcenia się dokonując krytycznej analizy pozyskanej informacj
 • MNB2A_U02
  posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • INS2A_U07
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FMD2A_U03
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • FTC2A_U02
  ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potrafi w języku angielskim przygotować opracowanie zagadnień wchodzących w zakres fizyki technicznej
 • INC2A_U03
  potrafi korzystać z prasy fachowej (także w języku angielskim), przygotować prezentacje ilustrującą problemy techniczne z zakresu inżynierii ciepła oraz przygotować do druku artykuł prezentujący wyniki własnych analiz
 • MET2A_U02
  potrafi komunikowac się na tematy specjalistyczne z zkresu metalurgii i inżynierii materiałowej ze zróznicowanymi kręgami odbiorców; posługiwać się jeżykiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IMN2A_U03
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IPJ2A_U07
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • RCM2A_U04
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • GES2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz dokonywac ich krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • GES2A_U09
  potrafi opracować dokumentację lub raport z realizacji zadania projektowego lub badawczego wraz z interpretacją lub dyskusją wyników i przedstawieniem wniosków
 • GES2A_U11
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • GES2A_U12
  potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru geologii stosowanej, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru
 • GFI2A_U19
  Potrafi uczyć się samodzielnie oraz inspirować swoim działaniem inne osoby
 • GTR2A_U09
  Wykazuje umiejętności przygotowania opracowań i prezentacji z wykorzystaniem różnych środków przekazu
 • GTR2A_U10
  Ma zaawansowane umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z uwzględnieniem terminologii turystycznej oraz geoturystycznej
 • IOS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz dokonywac ich krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IOS2A_U08
  potrafi opracować dokumentację lub raport z realizacji zadania projektowego lub badawczego wraz z interpretacją lub dyskusją wyników i przedstawieniem wniosków
 • IOS2A_U10
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IOS2A_U11
  potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru inżynierii i ochrony środowiska, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru
 • GIN2A_U02
  potrafi komunikować się, brać udział w dyskusji oraz przygotować prezentację posługując się specjalistyczną terminologią z zakresu geoinformatyki i nauk o Ziemi, również w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IMS2A_U01
  pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, a także opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • IMS2A_U03
  przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego, poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji oraz komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców i prowadzić debatę
 • IMS2A_U04
  posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i specjalistyczną terminologią w języku angielskim, a także korzystać z angielskojęzycznej literatury fachowej
 • IGR2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z inżynierią górniczą i wykorzystać go do samokształcenia z wykorzystaniem odpowiedniej literatury a także w celu propagowania swoich osiągnięć naukowych poprzez odpowiednie kanały komunikacyjne.
 • MTN2A_U11
  Posiada umiejętność pracy w zespołach badawczych, w tym także międzynarodowych oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • AiR2A_U03
  komunikować się na tematy specjalistyczne z obszaru automatyki i robotyki ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią z obszaru automatyki i robotyki