Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody badań strukturalnych ciała stałego
Efekt kształcenia:
Student potrafi samodzielnie dobrać metodę badawczą i warunki pomiaru, przeanalizować uzyskany wynik i wyciągać wnioski odnośnie struktury badanego materiału.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_U02
    Absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do kształtowania właściwości zaprojektowanych materiałów stosując w tym celu właściwe metody badawcze oraz pogłębioną wiedzę w zakresie ich struktury, mikrostruktury, właściwości i oddziaływań w układzie materiał - środowisko oraz planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować wyniki, wyciągać wnioski i przeprowadzać krytyczną analizę istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rozwiązywać problemy inżynierskie i badawcze
  • TCH2A_U08
    Absolwent potrafi planować i realizować samouczenie się przez całe życie w oparciu o literaturę specjalistyczną i międzynarodowe źródła internetowe oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie