Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy prawa konstytucyjnego i praw człowieka
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wskazania koniecznych elementów skargi konstytucyjnej i warunków jej wniesienia, potrafi sformułować Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Powiązania z KEU:
  • NKT1A_U06
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • NKT1A_U10
    Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i specjalistyczną do interpretowania wybranych zjawisk społecznych w obszarze obowiązującego prawa i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz formułować własne opinie.
  • NKT1A_U11
    Potrafi interpretować przepisy prawa i przeprowadzić ich analizę w kontekście funkcjonowania instytucji państwa oraz praw i wolności obywateli. Potrafi także stosować uzyskaną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną dla usprawnienia działań na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.