Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki separacji
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie zaprojektować proces rozdzielania mieszanin. Wybrać właściwą technikę rozdzielania do rozwiązania problemu separacyjnego na skalę analityczną. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • CHB1A_U05
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych