Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne techniki analityczne
Efekt kształcenia:
Student w ramach zajęć wykładowych uczy się w jaki sposób wykorzystywać wiedze inżynierską oraz jaki wpływ ich działania mogą mieć na środowisko. Zdobywają również wiedzę z zakresu zjawisk fizykochemiczne wykorzystywane są podczas prowadzenia pomiarów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik analitycznych.
Powiązania z KEU:
 • CHB1A_W03
  ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów
 • CHB1A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe
 • CHB1A_U07
  potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
 • CHB1A_U10
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • CHB1A_K06
  ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma świadomość, odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozumie potrzebe promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących działaności w zawodzie inżyniera