Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Nowoczesne techniki analityczne
Efekt kształcenia:
Studenci uczą się w jaki sposób wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu fizykochemii pomiarów analitycznych w praktyce.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W03
    ma ugruntowana i podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie chemii obejmującą chemię ogólną, nieorganiczną, organiczną, fizyczną, analityczną oraz chemię polimerów w tym wiedzę niezbędną do opisu i rozumienia zjawisk i procesów chemicznych występujących w budownictwie oraz pomiaru i określania parametrów tych procesów