Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Nowoczesne techniki analityczne
Efekt kształcenia:
Studenci uczą się planować prace laboratoryjne oraz szacować czas potrzebny na wykonanie konkretnych rodzajów analiz. Uczą się również opracowywać wyniki przeprowadzonych badań i prezentować je w poprawny sposób. Stosują również wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac, zapewniający dotrzymanie terminów oraz podnosić swoje kompetencje zawodowe
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski
  • CHB1A_U10
    stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy