Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie społeczne prawno-autorskiej ochrony własności i jest gotów stosować się do jej zasad
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_K02
    Pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role.
  • IKS1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.
  • IKS1A_K04
    Ma świadomość znaczenia działań naukowo-badawczych własnej uczelni w kształtowaniu środowiska i jest gotów do zasięgania opinii ekspertów; dba o dorobek i tradycje zawodowe w środowisku społecznym.