Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki kryminalistyczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi przeprowadzić podstawowe czynności związane z oględzinami i zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i sporządzeniem protokołu oględzin.
Powiązania z KEU:
 • ChK2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • ChK2A_U02
  potrafi komunikować się na tematy związane z chemią kryminalistyczną podczas studiów oraz w ramach przygotowywania pracy dyplomowej, przygotować opracowanie wyników w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+ oraz posiada umiejętności językowe umożliwiające wystąpienia ustne z zakresu chemii kryminalistycznej
 • ChK2A_U03
  potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia
 • ChK2A_U06
  potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych
 • ChK2A_U07
  potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia
 • ChK2A_U08
  potrafi projektować nowoczesny proces badawczy lub pomiarowy, a także ulepszać rozwiązania techniczne, opracowując do tego celu metody, urządzenia lub narzędzia
 • ChK2A_U09
  potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku
 • ChK2A_U11
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym
 • ChK2A_U12
  potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu chemii kryminalistycznej do pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych