Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki kryminalistyczne
Efekt kształcenia:
Student jest świadom istotności odpowiedniego podziału ról w zespole i zakresu odpowiedzialności związanego z powierzonymi obowiązkami.
Powiązania z KEU:
 • ChK2A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych
 • ChK2A_K02
  potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów
 • ChK2A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • ChK2A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową
 • ChK2A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy