Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Modelowanie ryzyka środowiskowego w energetyce
Efekt kształcenia:
Student zdobywa umiejętność myślenia kategoriami wynikłymi z potrzeb kształtowania środowiska naturalnego człowieka. Student ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia w zakresie procesów zachodzących w środowisku
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W04
  zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
 • SDA3A_K01
  krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
 • SDA3A_K02
  wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;