Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Nowoczesne metody biotechnologiczne
Efekt kształcenia:
Doktorant zna podstawy biotechnologii, umie podjąć i prowadzić dyskusję na ten temat podając merytoryczne argumenty.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;