Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody modelowania komputerowego przemian fazowych w stopach metali
Efekt kształcenia:
Student zapoznał się z podstawami istniejących teorii opisujących procesy zarodkowania ziaren, migracji granicy międzyfazowej, kształtowania się niejednorodności składu chemicznego, kinetyki przemian fazowych w materiałach polikrystalicznych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;