Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metody modelowania komputerowego przemian fazowych w stopach metali
Efekt kształcenia:
Student zapoznał się z możliwościami i ograniczeniami metod komputerowej symulacji procesów zachodzących podczas krystalizacji stopów metali w odlewach i wlewkach oraz ze znaczeniem wdrożenia tych metod w przemyśle metalurgicznym i odlewniczym
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;