Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody analizy termicznej w praktyce laboratoryjnej
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność opisu oraz interpretacji uzyskanych wyników badań – potrafi dokonać analizy jakościowej, jak i ilościowej. Wykorzystując uzyskane wyniki badań posiada umiejętność wyciągania wniosków dotyczących podstawowych własności badanych materiałów.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;