Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawansowane metody mikroskopii elektronowej
Efekt kształcenia:
Knows main electron microscopy techniques for materials characterization and understands what kind of information is possible to obtain from their use
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;