Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automatyczne wsparcie prac inżynierii lądowej i transportu
Efekt kształcenia:
analizować i oceniać przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii geodezyjnego oraz diagnostycznego wsparcia prac inżynierii lądowej i transportu, analizować i oceniać stan bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększać efektywność transportu, modelować i wizualizować stan rzeczywisty i wirtualny, analizować profil linii, stosować aplikacje eksperckie przeznaczone do analizy, oceny, projektowania i eksploatacji obiektów liniowych.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U01
  wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
 • SDA3A_U02
  komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U06
  planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;