Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metodologia i planowanie badań wariant_V
Efekt kształcenia:
Student identyfikuje paradygmaty w nauce i kierunki ich zmian. Student zna i rozumie zasady metodologii naukowej. Student dostrzega i rozumie związki aktywności naukowej i instytucji nauki z problemami współczesnej cywilizacji. Doktorant potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą metodologii ogólnej w celu innowacyjnego rozwiązywania problemów, potrafi wnioskować na podstawie wyników badań naukowych, dokonywać krytycznej analizy metodologii naukowej.
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W04
  zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;