Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wstęp do teorii dyslokacji
Efekt kształcenia:
Student can model the motion of dislocations as they interact with crystallographic features, e.g. stacking faults and twins, that promote dislocation jogs and climb
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;