Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_I
Efekt kształcenia:
Students understand the ethical aspects of scientific research related to writing and evaluation of grant proposals.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;