Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przetwarzanie i analiza danych w pomiarach wysokonapięciowych
Efekt kształcenia:
Umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki dla rozpoznania postawionego problemu badawczego, jego formalnego opisu oraz zaproponowania metody jego rozwiązania; posiada umiejętności posługiwania się różnymi technikami i narzędziami badawczymi oraz potrafi dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;