Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Właściwości rozwiązań pewnych rodzin nieliniowych modeli ewolucyjnych
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat istnienia i warunków powstania klasycznych (solitony, kinki, fale knoidalne i t. p.) oraz uogólnionych (kompaktony, peakony, fale uderzeniowe i t. p.) rozwiązań falowych, charakterystycznych dla nieliniowych równań ewolucyjnych. Zna on różne definicje stabilności rozwiązań typu fali biegnącej i uświadamia rolę rozwiązań stabilnych w opisie zjawisk nieliniowych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;