Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zaawanasowane metody badań struktury ciał stałych
Efekt kształcenia:
1. Student zna podstawy teoretyczne prezentowanych metod badawczych. 2. Student zna możliwości i ograniczenia prezentowanych metod. 3. Student potrafi samodzielnie prowadzić badania 4. Student potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_W01
  w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
 • SDA3A_W02
  główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
 • SDA3A_W03
  metodologię badań naukowych;
 • SDA3A_W04
  zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;