Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VII
Efekt kształcenia:
Student umie przygotować dokument naukowy (np. publikację) lub techniczny (np. raport techniczny, sprawozdanie laboratoryjne) w oparciu o dobre praktyki tworzenia takich dokumentów w procesorze tekstów WYSWIG (what you see is what you get) oraz WYSIWYM (what you see is what you mean).
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U01
  wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
 • SDA3A_U02
  komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U04
  inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;