Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VII
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę właściwego organizowania przekazywanej informacji (komunikatu, publikacji, raportu itp), zarówno w warstwie logicznej jak i wizualnej.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;