Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
PAR - Par+cipatory Ac+on Research
Efekt kształcenia:
Student/studentka umie planować projekty uwzględniające PAR jako podejście komplementarne względem jakościowych i ilościowych metod badawczych. Umie projektować zespołowe prace badawcze z udziałem partycypatorów.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;