Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy i techniki wizyjne
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętności doboru odpowiedniego systemu wizyjnego do rozważanego problemu oraz potrafi wskazać zalety i wady odpowiednich metod wizyjnych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U01
    wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej;