Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
samodzielnie potrafi sformułować problemy praktyczne w obszarze polityki, pracy zawodowej, mediów i podejmuje poszukiwania możliwych rozwiązań
Powiązania z KEU:
 • GIN1A_K04
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. przez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
 • GIN1A_K05
  ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym wpływu na społeczeństwo i środowisko, oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • MNB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • INS1A_K02
  rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych
 • FMD1A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
 • FTC1A_K03
  rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, wykazuje postawę proekologiczną, potrafi przekazać społeczeństu w sposób zrozumiały informację o osiągnięciach i ich wpływie na rozwój technologi oraz dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej
 • SOC1A_K04
  Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.
 • IAD1A_K03
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. przez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
 • IAD1A_K04
  jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu