Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów
Powiązania z KEU:
 • GIN1A_K02
  ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
 • GIN1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • MNB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • INS1A_K02
  rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych
 • FMD1A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
 • FTC1A_K03
  rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, wykazuje postawę proekologiczną, potrafi przekazać społeczeństu w sposób zrozumiały informację o osiągnięciach i ich wpływie na rozwój technologi oraz dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej
 • SOC1A_U19
  Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju zawodowego.
 • SOC1A_K05
  Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych
 • IAD1A_U01
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole, odpowiednio planując i organizując pracę korzystając z wszelkich źródeł danych, również interdyscyplinarnych
 • IAD1A_K02
  ma świadomość ważności zachowania się w sposób w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dba o dorobek i tradycje zawodu