Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wstęp do fizyki
Efekt kształcenia:
Posiada uporządkowaną wiedzę o kinematyce i dynamice punktu materialnego i bryły sztywnej oraz ruchu drgającym
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę, analizę, rachunek różniczkowy i całkowy, elementy geometrii analitycznej, elementy analizy wektorowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki stosowanej, estymacji parametrów, testów istotności, korelacji i regresji w tym metody matematyczne i numeryczne, niezbędne do opisu zjawisk fizycznych i procesów chemicznych.
  • CHB1A_W02
    ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów fizycznych występujących w procesach chemicznych oraz w określaniu właściwości materiałów; pomiaru i określania wielkości fizycznych; wykorzystania praw przyrody w technice, rozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w budownictwie.