Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mining machines for tunels and roadways
Efekt kształcenia:
Potrafi zidentyfikować i opisać urządzenia i maszyny wykorzystywane w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U17
    potrafi dokonywać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich charakterystycznych dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
  • MBM2A_U22
    ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego