Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Efekt kształcenia:
umie skonstruować wykorzystując wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz przeprowadzić i podsumować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wyniki oraz zastosować wybrane techniki i narzędzia badawcze
Powiązania z KEU:
 • SOC1A_U02
  Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
 • SOC1A_U03
  Potrafi wykorzystać teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.
 • SOC1A_U12
  Potrafi skonstruować narzędzia badawcze do analizy jakościowej i ilościowej w socjologii.
 • SOC1A_U13
  Potrafi dokonać analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiadających im technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.
 • SOC1A_U14
  Pisze prace pisemne w języku polskim i angielskim (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) z zakresu socjologii i jej subdyscyplin.
 • SOC1A_U16
  Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych.