Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ergonomia
Efekt kształcenia:
Student potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla ergonomii oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne. Student potrafi wykorzystać w zadaniu praktycznym zagadnienia projektowania ergonomicznego
Powiązania z KEU:
  • IME1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • IME1A_U03
    potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
  • IME1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego