Dane EU modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Edukacja ekologiczna
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia się i doskonalenia warsztatu inżyniera
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności inżynierskich oraz krytycznej ich oceny, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań technicznych dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego jak również do zasięgania opinii ekspertów.
  • IKS1A_K02
    Pracując indywidualnie lub zespołowo jest gotów, w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do określania i rozwiązywania priorytetowych zadań inżynierskich dla kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Przestrzega zasad etyki zawodowej i jest gotów egzekwować je od otoczenia.