Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Monitoring środowiska
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę na temat analizy statystycznej danych monitoringowych powietrza i wody oraz ich interpretacji praktycznej.
Powiązania z KEU:
 • INS2A_W01
  ma pogłębioną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod stosowanych w modelowaniu i statystycznej analizie danych
 • IFT2A_W01
  Zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscypliny informatyka techniczna
 • IFT2A_W03
  Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów informatyki technicznej; główne tendencje rozwojowe informatyki technicznej
 • IOS2A_W01
  ma wiedzę w zakresie statystyki przydatną do rozwiązywania zadań z zakresu wybranych zagadnień inżynierii i ochrony środowiska oraz analizy i interpretacji wyników badań i pomiarów
 • IOS2A_W03
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie chemii środowiska i geochemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu wybranych dziedzin inżynierii i ochrony środowiska
 • IOS2A_W04
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową z zakresu wybranych działów nauk geologicznych obejmującą kluczowe zagadnienia konieczne dla zrozumienia i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu wybranych dziedzin inżynierii i ochrony środowiska
 • IMS2A_W02
  ideę zrównoważonego rozwoju i zintegrowanego zarządzania, zagadnienia planowania przestrzennego, uwarunkowania strategiczne, społeczne i prawne lokowania inwestycji oraz ekologiczne aspekty funkcjonowania obiektów gospodarczych
 • IMS2A_W05
  zastosowania zaawansowanych technik obliczeniowych i pomiarowych do rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii i monitoringu środowiska, w tym możliwości wykorzystania do tego celu metod modelowania matematycznego, geoinformatycznych i teledetekcyjnych
 • IMS2A_W06
  podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, a także teorię bezpieczeństwa, analizę ryzyka i niezawodność systemów inżynierskich
 • IKS2A_W01
  Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych i pokrewnych w zakresie studiowanego kierunku studiów, przydatną do samodzielnego i zespołowego rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, a także racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.
 • IKS2A_W02
  Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą stanu środowiska, jego elementów oraz zachodzących w nim zjawisk i procesów, umożliwiającą podejmowanie działań na rzecz kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.