Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Monitoring środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi wyznaczyć błędy i niepewności pomiaru danych monitoringowych.
Powiązania z KEU:
 • INS2A_U03
  potrafi realizować proste systemy równoległe i rozproszone
 • INS2A_U05
  potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją
 • INS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
 • IFT2A_U06
  Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii związanej z informatyką techniczną; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
 • IOS2A_U10
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IMS2A_U05
  wybrać kierunki samokształcenia i realizować ten proces oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie
 • IMS2A_U07
  prawidłowo identyfikować przyczyny problemów środowiskowych, formułować i testować hipotezy dotyczące skutków podejmowanych decyzji związanych z rozwiązywaniem tych problemów, stosować systemowe podejście w dziedzinie zarządzania środowiskiem, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska oraz zaproponować ich ulepszenia (usprawnienia), a także dobrać właściwą metodologię wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonać - przynajmniej częściowo - raport oddziaływania na środowisko zgodnie z zadaną specyfikacją
 • IKS2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z budownictwem, inżynierią środowiska i dziedzinami pokrewnymi; potrafi wykorzystywać najnowsze techniki komunikowania się, również w języku obcym, oraz propagowania swoich osiągnięć, w tym poprzez debatę
 • IKS2A_U03
  Potrafi kierować zespołem oraz brać udział w planowaniu i prowadzeniu pomiarów i eksperymentów dla poszukiwań rozwiązań inżynierskich w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także wspierać w tym inne osoby.
 • IKS2A_U04
  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy inżynierskie; projektować zaawansowane instalacje, sieci, procesy lub układy technologiczne dla kształtowania środowiska, także w warunkach nie w pełni przewidywalnych, poprzez właściwy dobór źródeł informacji, ich analizę, syntezę i ocenę z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
 • IKS2A_U05
  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu oceny i analizy techniczno-ekonomicznej i środowiskowej instalacji i rozwiązań inzynierskich oraz ich funkcjonowania poprzez dobór i wykorzystanie metod i technik pomiarowych, analitycznych i symulacyjnych.