Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Monitoring środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykonać weryfikację hipotez statystycznych oraz analizę statystyczną wyników pomiaru w monitoringu powietrza i wody.
Powiązania z KEU:
 • INS2A_U05
  potrafi zaprojektować i wykonać system informatyczny wraz z dokumentacją
 • INS2A_U06
  potrafi wykonać zadanie inżynierskie z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, również kierując zespołem
 • IFT2A_U06
  Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii związanej z informatyką techniczną; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
 • IMS2A_U07
  prawidłowo identyfikować przyczyny problemów środowiskowych, formułować i testować hipotezy dotyczące skutków podejmowanych decyzji związanych z rozwiązywaniem tych problemów, stosować systemowe podejście w dziedzinie zarządzania środowiskiem, dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska oraz zaproponować ich ulepszenia (usprawnienia), a także dobrać właściwą metodologię wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonać - przynajmniej częściowo - raport oddziaływania na środowisko zgodnie z zadaną specyfikacją
 • IKS2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z budownictwem, inżynierią środowiska i dziedzinami pokrewnymi; potrafi wykorzystywać najnowsze techniki komunikowania się, również w języku obcym, oraz propagowania swoich osiągnięć, w tym poprzez debatę
 • IKS2A_U03
  Potrafi kierować zespołem oraz brać udział w planowaniu i prowadzeniu pomiarów i eksperymentów dla poszukiwań rozwiązań inżynierskich w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; podnosić swoje kompetencje, umiejętności, wiedzę, a także wspierać w tym inne osoby.
 • IKS2A_U05
  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w celu oceny i analizy techniczno-ekonomicznej i środowiskowej instalacji i rozwiązań inzynierskich oraz ich funkcjonowania poprzez dobór i wykorzystanie metod i technik pomiarowych, analitycznych i symulacyjnych.