Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Monitoring środowiska
Efekt kształcenia:
Student potrafi interpretować praktycznie dane pomiarowe z monitoringu powietrza i wody.
Powiązania z KEU:
 • INS2A_U01
  potrafi przeprowadzić syntezę oraz interpretację informacji pozyskanych z różnych źródeł, również w języku angielskim
 • INS2A_U02
  potrafi samodzielnie przeprowadzić proces analizy danych w aspekcie statystycznym oraz pozyskiwania wiedzy z dostępnych danych
 • INS2A_U03
  potrafi realizować proste systemy równoległe i rozproszone
 • IFT2A_U02
  Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i symulacje komputerowe związane z informatyką techniczną, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IFT2A_U06
  Potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii związanej z informatyką techniczną; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich;
 • IFT2A_U07
  Potrafi komunikować się w zakresie tematów specjalistycznych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią
 • IOS2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł z zachowaniem praw autorskich, przemysłowych i pokrewnych, integrować i interpretować uzyskane informacje oraz dokonywac ich krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
 • IOS2A_U10
  potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie inżynierii i ochrony środowiska zgodne z wymaganiami poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • IOS2A_U11
  potrafi posługiwać się językiem obcym w porozumiewaniu się w sprawach zawodowych, czytaniu literatury fachowej z obszaru inżynierii i ochrony środowiska, a także przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji na temat wykonanego zadania projektowego lub badawczego z tego obszaru
 • IMS2A_U01
  pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, a także opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego oraz przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
 • IMS2A_U02
  kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację powierzonego zadania w założonym terminie, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, określić priorytetowe cele wykonywanego zadania i sposoby jego realizacji
 • IMS2A_U05
  wybrać kierunki samokształcenia i realizować ten proces oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie
 • IKS2A_U01
  Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią związaną z budownictwem, inżynierią środowiska i dziedzinami pokrewnymi; potrafi wykorzystywać najnowsze techniki komunikowania się, również w języku obcym, oraz propagowania swoich osiągnięć, w tym poprzez debatę
 • IKS2A_U04
  Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać problemy inżynierskie; projektować zaawansowane instalacje, sieci, procesy lub układy technologiczne dla kształtowania środowiska, także w warunkach nie w pełni przewidywalnych, poprzez właściwy dobór źródeł informacji, ich analizę, syntezę i ocenę z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT).