Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia ogólna i nieorganiczna - kurs podstawowy
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych.
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U04
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski