Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Powiązania z KEU:
  • TCH2A_W04
    Absolwent zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasady stosowania norm i przepisów prawnych, rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz ma pogłębioną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej