Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zakres wytycznych i metodologii konstruowania maszyn ze szczególnym uwzględnieniem maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle geologiczno poszukiwawczym. Student zna i rozumie zasady tworzenia i czytania dokumentacji technicznej, rysunków konstrukcyjnych.
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_W01
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, inżynieria materiałowa i informatyka, tworzących podstawy teoretyczne
  • GGO1A_W05
    (zna i rozumie) podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w odniesieniu do wiertnictwa i geoinżynierii, gazownictwa ziemnego i otworowej eksploatacji złóż